Тук можете да намерите информация за стоките, които можете да пренасяте в багажа си при пътуване, включително за лимити за акцизни стоки, лекарства и други.


Моля да имате предвид, че информацията се отнася до митническите ограничения, които действат предимно на територията на България, а в някои случай и в целия Европейски съюз.


Когато пътувате в чужбина ви съветваме да потърсите информация от приемащата страна. Възможно е държавата, която ще посетите, да има различни ограничения.

 

Информация за пощенски и куриерски пратки можете да намерите ТУК

 

 

СТОКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ТРЕТИ ЗА ЕС СТРАНИ

 

Съгласно чл. 58, от ал. 4 до ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 51а от Правилника за прилагане на ЗДДС, чл. 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия на Регламент 918/83) и чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за акцизите и данъчните складове, се допуска освобождаване от ДДС, вносни сборове и акциз при внос на стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници, които нямат търговски характер, до определени парични прагове и количествени лимити.

За „внос с нетърговски характер" се счита вносът, който отговаря на следните условия:

- не се извършва редовно;

- състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци;

- видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.

На основание горепосочените разпоредби паричните прагове за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, са в размер до:

- 300 евро или равностойността им в български лева за пътници, пресичащи сухопътни граници;

- 430 евро или равностойността им в български лева за морски и въздушни пътници.

„Въздушни пътници" и „морски пътници" са пътници, пътуващи по въздух или по море, но не с частни развлекателни полети или частно развлекателно плаване.

Стойността на личния багаж на пътник, който се внася временно или повторно след неговия временен износ, и стойността на лекарствените продукти, необходими за лични нужди на пътника, се освобождават без да се вземат предвид определените парични прагове.

За целите на паричните прагове, стойността на отделна вещ не може да бъде разделяна.

Освен стоки до посочените парични прагове, всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе и:

            а) тютюневи изделия:

- 200 броя цигари за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;

- 50 броя пури за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;

- 100 броя пурети за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;

- 250 грама тютюн за пушене за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

            б) алкохол и алкохолни напитки:

- общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;

-  общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%;

                        - общо 4 литра непенливо вино;

                        - 16 литра бира.

Всяка комбинация от тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник, с изключение на непенливо вино и бира, не може да надвишава 100 % от сбора на процентите, формирани от отделно допустимите количества.

Следва да отбележим, че по отношение на екипажите на транспортни средства, използвани за пътуване от трета страна или територия се прилагат намалени парични прагове и количествени лимити.

Освободен е вносът и на горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

Паричните и количествените прагове се прилагат и в случаите, когато пътуването между държави-членки включва преминаване транзит през територията на трета страна или започва от трета територия, освен в случаите, когато пътникът може да докаже, че транспортираните в багажа стоки са обложени с ДДС в държавата-членка където са придобити и не са обект на възстановяване на ДДС. Прелитане без кацане не се счита за транзит.

 

 

Кратко изложение на паричните и количествените прагове за стоки, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети за ЕС страни или територии:

Парични и количествени прагове

Пътници

Екипажи на транспортни средства, използвани за пътуване от трета страна или територия

Забележки

Тютюневи изделия

(за пътници над 17 годишна възраст)

- 200 броя цигари за въздушните пътници и 40 броя  за останалите пътници;

-  50 броя пури за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;

-  100 броя пурети за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;

- 250 грама тютюн за пушене за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

- 40 броя цигари;

- 10 броя пури;

- 20 броя пурети;

- 50 грама тютюн за пушене.

Освобождаването се прилага за всяка комбинация от тютюневи изделия, при условие, че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества не надвишава 100 %

Алкохол и алкохолни напитки

(за пътници над 17 годишна възраст)

- общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;

- общо 2 литра алкохол или алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%.

 

Допълнително:

- общо 4 литра непенливо вино;

- 16 литра бира.

- 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;

- 1 литър алкохол или алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%.

 

 

Допълнително:

- 2 литра непенливо вино;

- 4 литра бира.

Освобождаването се прилага за всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие, че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества не надвишава 100 %.

Гориво

За всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

 

 

Всякакви други стоки, включително парфюми, кафе и чай

- до левовата равностойност на 430 EUR за въздушни и морски пътници;

- до левовата равностойност на 300 EUR за сухопътни и вътрешно речни пътници.

- до левовата равностойност на 150 EUR.

Стойността на отделна стока не може да бъде разделяна.

Лекарствени продукти

В количество и вид, съответстващи на личните нужди.

В количество и вид, съответстващи на личните нужди.

 

 

Например: В най-добрия случай, пътниците могат да внесат без облагане с мита и данъци 200 броя  цигари за въздушни пътници или 40 броя за другите пътници, 1 литър алкохолни напитки, 4 литра непенливо вино, 16 литра бира и други стоки (например: играчки, парфюми, електронни устройства и др.) до левовата равностойност на:

  • - 430 EUR за въздушни и морски пътници;
  • - 300 EUR за сухопътни и вътрешно речни пътници.

 

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ ЗА АКЦИЗНИ СТОКИ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от плащане на акциз се освобождават тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, закупени в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона.

На основание чл. 4в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях, могат да бъдат в количества не по-големи от:

- за тютюневи изделия:

           1. цигари - 800 къса;

           2. пури - 200 къса;

           3. пурети - 400 къса;

           4. тютюн за пушене - 1 килограм.

- за алкохолни напитки:

            1. алкохолни напитки с код по КН 2208 - 10 литра;

2. междинни продукти - 20 литра;

3. вина - 90 литра /пенливи вина не повече от 60 литра/;

4. пиво - 110 литра.

 

Лимит за акцизни стоки, пренасяни от български граждани, влизащи в Германия: Считано от 1 януари 2014 г. физически лица - граждани на България, Румъния, Унгария, Литва и Латвия, а от 31 юли 2014 г. - и тези на Хърватия, могат да внасят на територията на Федерална република Германия до 300 къса цигари за лична употреба, вместо досегашния лимит от 800 къса.

 

  

Ръководството за упражняване правото на достъп до МИС

 

Полезна информация за пътуващите можете да намерите на страницата на Европейската комисия Данъчно облагане и Митнически съюз (TAXUD) ТУК