Обява за 1 щ. бр. „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Счетоводство", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител, отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление