Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекцията е част от общата администрация и нейните функции и задачи са следните:

 • - осигурява финансово-счетоводното обслужване на Централното митническо управление;
 • - участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в Агенцията;
 • - разработва обобщен проект на бюджет на Агенцията;
 • - изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджетни средства на третостепенните разпоредители на Агенцията и контролира разходите им;
 • - осъществява методическо ръководство в отчетността на митническата администрация и прилагането на финансовото законодателство;
 • - организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения бюджет;
 • - изготвя периодични отчети и подготвя годишния отчет и баланс на Агенцията;
 • - организира дейността по отчитането на държавните вземания за държавния бюджет;
 • - разработва методически указания по отчитането на приходите от държавни вземания, контролирани от митническите органи;
 • - осъществява обмен на информация и координация с Българската народна банка и с търговските банки, обслужващи сметките на митническите учреждения; -
 • - контролира отчитането на обезпеченията с парични депозити и банкови гаранции;
 • - упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешнофинансов контрол на Агенцията;
 • - обобщава резултатите от събраните пътни и винетни такси;
 • - организира, координира и планира дейностите по провеждане на обществените поръчки в митническата администрация;
 • - изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове документации и договори по Закона за обществените поръчки;
 • - осъществява процесуално представителство пред правораздавателните органи и съдебната власт във връзка с производства по Закона за обществените поръчки, по които страна е Агенцията;
 • - осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност на Централното митническо управление, включително поемането на задължения и извършването на разходи, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • - обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и води отчетност за усвоените средства за капиталови разходи;
 • - организира и координира дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - публична държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, както и на обектите, предоставени за управление на Агенцията;
 • - води регистър и съхранява актовете за държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление сгради и имоти - държавна собственост;
 • - организира и координира поддържането на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, които са разположени в зоните на ГКПП;
 • - осигурява опазването и защитата на държавната собственост, която е предоставена за управление на директора на Агенцията в зоните на ГКПП;
 • - координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 32;
 • - осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;
 • - осигурява и организира изграждането и поддържането на указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;
 • - организира и координира дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;
 • - осигурява и организира изпълнението и на други дейности, свързани с поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;
 • - изготвя техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на собствеността на Агенция „Митници";
 • - изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
 • - организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията;
 • - отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на Агенцията;
 • - осъществява методическо ръководство и координира дейността на митническите учреждения по разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки чрез разработване на указания във връзка с прилагането на действащото законодателство;
 • - осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки и предлага мерки за подобряване на работните процеси;
 • - участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността по разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки;
 • - координира управлението на почивните бази на Агенцията.