ЗАПИТВАНЕ ЗА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" (ОПАК), ПОДПРИОРИТЕТ 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ", БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-11.

Агенция „Митници", като допустим бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", ще заяви желанието си за участие с проект "Повишаване на квалификацията и професионалните умения в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения"
Съгласно Насоките за кандидатстване от Управляващия орган на ОПАК, Агенция „Митници", като кандидат за финансиране, трябва да приложи към проектните предложения поне две оферти за всеки заложен разход с предложената цена от изпълнителя, с оглед оценка на реалистичността на предвидените разходи.
Очакваме да ни бъдат представени индикативни ценови оферти.

I.Обучения по ключови компетентности на експертите по информационни системи.
Индикативните оферти следва да съдържат минимум информацията, посочена в предложения образец на ценовата оферта. Допълнително за всяко от предложените обучения задължително следва да бъде представена учебна програма, даваща информация за обхвата на курса и застъпената материя. Обученията трябва да бъдат провеждани на български език, в офиси и с необходимото оборудване (хардуер и софтуер) на изпълнителя.
1. Дейност 1 „Обучения по Софтуерно тестване - базов курс за основи и принципи на софтуерното тестване, осигуряване на качеството /Software Quality Assurance - SQA/".
2. Дейност 2 „Обучение по Бизнес анализ и усъвършенстване на бизнес процесите /Business Analysis Body of Knowledge - BABOK ".
3. Дейност 3 „Обучение Togaf 9 Foundation"
4. Дейност 4 „Обучение по предпроектно планиране и оценка на разходите за ИТ проекти"
Образец на ценовата оферта - обучения

II. Дейности за информация и публичност.
Отпечатване на брошури, плакати и изработване на графично изображение /банери/ за популяризиране на проекта, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Материалите се изработват съгласно изискванията на Възложителя, като дизайнът им се съгласува и одобрява предварително от него.
• Две публикации в един национален всекидневник.
• Изработване на графично изображение /банери/ за хипервръзка към Интернет страницата на Агенция „Митници."
• Изработване и отпечатване на брошури - формат А5; цветни, двустранни; хартия хромова гланц; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 100 бр.
• Изработване и отпечатване на плакати - формат А1; пълноцветен печат; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 30 бр.
• Отпечатване на доклад за резултатите от проекта - формат А4; пълноцветен печат; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 20 бр.
При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта трябва да се спазват техническите изисквания, специфицирани в документ „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност" (приложен).
Образец на ценовата оферта - дейности за информация и публичност  
Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
Предоставените ценови оферти са само с индикативен характер.
Индикативните предложения следва да послужат за формиране бюджетна рамка за планирания проект за изпълнение и в този смисъл нямат обвързващ характер нито за Агенция „Митници" нито за компаниите, подали индикативни оферти. При провеждане на процедурата е възможно описанията на дейностите по проекта да претърпят текстови редакции с цел по-голяма детайлност и прецизиране на формулировките.
Предложените ценови стойности следва да бъдат направени за всяка дейност поотделно.
Към индикативните ценови оферти за обучения трябва да бъдат приложени доказателства или декларации за успешно проведени курсове, касаещи съответните версии и нива на посочените теми.
Очакваме Вашите оферти до 15:00 часа на 25 април 2013 г. в запечатан непрозрачен плик с надпис "Повишаване на знания и умения при моделиране и оптимизиране на бизнес процесите и ИТ архитектурата и прилагане на методологии за софтуерни проекти в Агенция „Митници" в деловодството на Агенция „Митници" на адрес: София 1202, ул. „Раковски" 47.
Агенция „Митници" ще вземе предвид само онези индикативни предложения, които стриктно отговарят на условията на тези указания и изискванията от описанието на дейностите по проект проект "Повишаване на квалификацията и професионалните умения в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения".


* Забележка: Върху всички учебни помагала, технически средства и други материали предоставени за провеждане на обучението следва да бъдат отпечатани/залепени знамето на ЕС, логото и слогана на Европейския социален фонд (ЕСФ), логото и слогана на ОПАК.

Приложение №1 „Описание на дейностите по проект по ОПАК „Повишаване на квалификацията и професионалните умения в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения"   

Приложение №2 „Ценова оферта-обучения"  

Приложение №3 „Ценова оферта-за публичност и информация"  

Приложение №4„Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност".