Модул за електронно обучение  

Информация за българските титуляри на разрешения за ОИО в сайта на   Европейската комисия

 

В А Ж Н О !

Заявлението за разрешеие за Одобрен икономически оператор (ОИО) се подава писмено или електронно (в е-портала на АМ), по образец съгласно Приложение 6 от Делегиран регламент (ЕС)2016/341 на Комисията от 17.12.2015 г.,  в Централно митническо управление (ЦМУ), на адрес:

           

Гр. София 1202

ул. "Г.С.Раковски" 47

Отдел "Канцелария и административно обслужване"

 

НАЗАД